ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017–2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2017–2018 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017–2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2017–2018 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში